Berättelsen om Sara

Sara jobbar som skolpsykolog på en högstadieskola med regelbundna elevhälsomöten.
I slutet av varje möte frågade rektor de deltagande ”Kan alla säga ett ord som beskriver er känsla efter mötet?”.
Vanliga svar var till exempel ”hoppfull”, ”jag känner lugn”, ”tillförsikt”.
Lärarna uttryckte dock att utvärderingarna av mötena inte gav så mycket. De verkade mest ta upp tid som kunde användas till annat.
Då tog Sara initiativ till att göra mer systematiska utvärderingar. Hon började med att ta hjälp av kollegor och pratade med en lärare. Tillsammans spånade de kring vad som saknades i den nuvarande formen av utvärdering.
Utifrån den feedback hon fick vågade hon gå vidare med att utveckla ett nytt sätt att utvärdera. Hon funderade särskilt på två frågor: Vad är syftet med mötet? Vad ska vi använda informationen till?
Hon konstruerade därefter en digital enkät. Information inhämtades dels med siffror (kvantitativ data), t ex hur effektivt deltagarna tyckte att mötet var. Även textsvar inhämtades (kvalitativ data) för att identifiera framgångsfaktorer och förbättringsområden.
I enkäten frågades även om lärarna fått med sig några insatser/någon förändring att använda sig av i klassrummet för att främja hälsa och lärande.

Enkäten besvarades de sista fem minuterna av varje elevhälsoteam.
Så hur gick det?
Den uppdaterade formen av utvärdering ledde till att ansvariga för mötet lättare kunde göra förändringar efter de förslag som kom in, vilket upplevdes främja samarbetet. Det gick även att följa om deltagarna tyckte att mötet gav något

och på så vis blev det tydligare om mötet hade den effekt som det var tänkt.
Det finns många utmaningar kvar med detta upplägg. Mötena har ofta få deltagare vilket gör att det inte alltid blir så anonymt för dem som svarar. Dessutom kommer rektorn, som är deltagarnas chef, läsa deras svar. Detta leder eventuellt till att de inte svarar helt ärligt. Men med inspiration från Ulrika von Thiele Schwarz, ”all data är bättre än ingen data”. Sara konstaterar att det viktiga är att hitta ett sätt att börja utvärdera. Det är bättre att försöka, och det behöver inte perfekt.